Gedragscode

Naast procedures en regels die betrekking hebben op vaktechnische eisen, onafhankelijkheid en integriteit hebben we ook een wereldwijde gedragscode (code of conduct) die beschrijft waar we voor staan en wat er van ons wordt verwacht.

Onze gedragscode is gebaseerd op onze waarden en beschrijft hoe we ons moeten gedragen en zaken moeten doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Wij streven naar een transparante en integere bedrijfscultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn en we willen onze klanten, andere stakeholders en de maatschappij laten zien wie we zijn en waarvoor we staan. Naleving van de gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die bij InterWest werkt heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen.

Klokkenluidersregeling

De Code of Conduct Meldings- & Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) zakelijke misstanden of incidenten veilig binnen de organisatie van InterWest vzw aan de orde te stellen en op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.

Voor derden zijn hoofdstuk 3 en 4 van de Code of Conduct Melding & Klokkenluidersregeling van toepassing. Een derde die een vermoeden van een zakelijke misstand of incident heeft of een melding wil doen in relatie tot het beroepsmatig handelen van een (register)accountant of een adviseur kan hiervan melding doen bij de secretaris van de Business Conduct Commissie.

De melding kan worden gestuurd aan:

InterWest vzw
T.a.v. Secretaris Business Conduct Commissie
Werkplaatsstraat 4
8630 VEURNE

U kunt ook een email sturen aan:

integrity@interwest.be