Beleidsverklaring

De zorg voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn van alle medewerkers van InterWest, de zorg voor het milieu, het garanderen van de voedselveiligheid, de kwaliteit van geproduceerde goederen en diensten is fundamenteel verankerd in de missie/visie. Deze stelt duidelijk dat InterWest “aangepaste” en “duurzame” tewerkstelling biedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een kader van “maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Gezien deze visie/missie gedragen wordt door alle medewerkers van InterWest, inclusief het bestuursorgaan, maakt het “welzijn” van alle medewerkers van InterWest een essentieel onderdeel uit van het beleid van InterWest. Het werken in veilige arbeidsomstandigheden is één van de belangrijkste doelstellingen.

InterWest engageert zich om te voldoen aan eisen en verwachtingen van relevante stakeholders en via een kwaliteitssysteem continu te verbeteren, om een grotere klantentevredenheid te realiseren en om alle processen te beheersen, door op regelmatige tijdstippen interne audits en evaluaties  te organiseren.  In onze business unit waar voedingswaren verpakt en herverpakt worden, engageert het management zich om door middel van een doorgedreven kwaliteitsbewakingssysteem voedselveilig en binnen de wettelijke normen te produceren (inclusief nevenstromen).  Hierdoor garanderen wij veiligheid, kwaliteit en authenticiteit van onze producten.

Om deze doelstellingen te bereiken zal InterWest de hulpmiddelen en budgetten ter beschikking stellen en de nodige opleidingen voorzien zodat haar medewerkers niet blootgesteld worden aan onaanvaardbare risico’s, geweld of pesterijen, intimidatie of discriminatie, en dat er in InterWest voedselveilig en kwalitatief kan geproduceerd worden en klachten kunnen beperkt worden.

InterWest respecteert de fundamentele rechten van de mens in een omgeving vrij van discriminatie, waarbij eerlijke bedrijfsvoering plaatsvindt.  Daarom wordt een ethische en gedragscode opgesteld (doc: AB-BL-0002).

Alle medewerkers van InterWest, inclusief alle belanghebbenden, dienen zich te verbinden tot het steeds naleven van de betrokken wet- en regelgeving en ethische integriteit en redelijkheid. De activiteiten gebeuren op een transparante, eerlijke manier, te goeder trouw en met volledige naleving van de regels.  Onethisch gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot disciplinaire en/of juridische maatregelen.

De code bestaat uit 12 principes: anti-corruptie, giften & geschenken, anti-concurrentie, beroepsgeheim, due diligence & legaliteit, geen belangenvermenging, geen gedwongen en kinderarbeid, geen discriminatie, vrijheid van vereniging, balans werk-privé, werkuren – opleiding, klokkeluidersprincipe, gezondheid & veiligheid,  responsible care.

InterWest wil in de bedrijfsvoering eveneens streven om de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG) maximaal toe te passen. InterWest engageert zich om de impact op het milieu te verbeteren.

Vanuit de waarde “betrokkenheid”, die een duidelijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap inhoudt van alle medewerkers, is het evident dat iedereen zich engageert om afspraken, procedures en wettelijke richtlijnen na te leven en te respecteren en alle ter beschikking gestelde hulpmiddelen aanwendt om een maximaal welzijn van alle medewerkers na te streven, om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen, de beginselen en de inhoud van de gedragscode te kennen en op te volgen, dit volgens hun functie en verantwoordelijkheden.

Johan Swinnen

Algemeen directeur InterWest