Algemene voorwaarden

 • 1. De rechtsverhouding tussen InterWest en de klant wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als “de overeenkomst”. De overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan deze datum zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van deze klant, zelf indien deze bepalen dat zij als enige gelden .
 • 2. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door InterWest. De leveringstermijn wordt steeds zo stipt mogelijk nageleefd. Vertragingen van leveringstermijnen tengevolge van oorzaken onafhankelijk van de wil van InterWest kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige eis in schadevergoeding. In geval van aansprakelijkheid lastens InterWest aanvaardt de klant dat deze zich beperkt tot maximaal de toegevoegde waarde van de toevertrouwde goederen eigendom van de klant of tot maximaal de waarde van de geleverde goederen, zijnde niet toevertrouwde goederen, met uitsluiting van alle andere schade, kosten, intresten, vergoedingen en schadevergoedingen. .
 • 3. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op een normale markttoestand. InterWest behoudt zich daarenboven het recht voor om de opgegeven of vroeger gefactureerde prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen of enig ander bestanddeel van de kostprijs. .
 • 4. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is binnen de vijftien kalenderdagen wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 2% per maand, waarbij elke begonnen maand wordt beschouwd als verlopen, en een forfaitaire vergoeding te belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen met een minimum van 100€. Bovendien is InterWest gerechtigd om de kosten voor ingebrekestelling of aanmaning aan te rekenen, in zoverre dat de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van InterWest te voldoen. In dat laatste geval kan InterWest eveneens de uitvoering van haar overeenkomst met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd, inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlintresten en herinneringskosten. .
 • 5. Bij annulatie van een bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 35% van de waarde van de bestelling verschuldigd. .
 • 6. Behoudens andersluidend beding zal de klant zijn klachten per aangetekende brief en per mail overmaken aan InterWest en dit :
  • in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de vijftien kalenderdagen na de levering van de goederen
  • in geval van verborgen gebreken, binnen de vijftien kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek

  Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsplicht. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare of verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van InterWest indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde melden zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klacht zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging door InterWest, zonder dat InterWest daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn. .

 • 7. Alle geleverde goederen blijven eigendom van InterWest tot volledige betaling van alles wat uit hoofde van de overeenkomst dient betaald te worden. De inkomende goederen blijven op risico van de klant tot lossing van de goederen in de magazijnen en/of werkplaats van InterWest. De aanvaarding van de goederen door de klant gebeurt in het magazijn van InterWest vóór belading van het transportmiddel en vanaf dat ogenblik gaat het risico over op de klant. Verlies en beschadiging zijn vanaf dat ogenblik voor de klant. Zonder medeweten van InterWest is de klant vóór betaling niet bevoegd om goederen aan derden over te dragen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs onmiddellijk ten volle opeisbaar. Alle goederen die voor bewerking werden toevertrouwd, worden beschouwd als deel uitmakend van éénzelfde overeenkomst en niet vatbaar voor verdeling, zelfs al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd. .
 • 8. De rechtbanken van Veurne zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil betreffende deze overeenkomst en InterWest kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. .
 • 9. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. .
 • 10. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door InterWest houdt geenszins een afstand van recht in. .